[Pasek z aktualnościami]

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

[Menu - mobile]
[Aktualności]

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa dnia 31 maja 2022 roku o godz. 13:30

Likwidatorzy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM w likwidacji (Towarzystwo) działając na podstawie art. 15 ust. 2 Statutu zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 31.05.2022 r. na godz. 13:30 w Warszawie przy ul. Odrowąża 11.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 i dokonanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Towarzystwie za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
 9. Udzielenie Likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
 11. Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie przez Likwidatorów informacji na temat sytuacji organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.