[Pasek z aktualnościami]

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

[Menu - mobile]

O nas

Rozwój TUW Medicum

Jak zaczynaliśmy?

20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

TUW MEDICUM uzyskało zgodę KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

9 MARCA 2016 R.

zawarliśmy pierwszą umowę ubezpieczenia.

Osiągamy konkretne wyniki

ZAWARLIŚMY DO TEJ PORY UMOWY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH:
Grupa 07

m.in. ubezpieczenia mienia w transporcie dla firmy transportowej związanej z branżą farmaceutyczną – na sumę 328 mln zł z granicą odpowiedzialności na 1 transport 3 mln zł

Grupa 08

m.in. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na łączną sumę ubezpieczenia 471 mln zł

Grupa 09

m.in. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 'all risks' na łączną sumę 29 mln zł

Grupa 13

m.in. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na łączną sumę 78 mln zł*

Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe

(uwzględniając aneksy):
2016

893 GWARANCJE NA ŁĄCZNĄ SUMĘ GWARANCYJNĄ 28 MLN ZŁ

2017

3.286 GWARANCJE NA ŁĄCZNĄ SUMĘ GWARANCYJNĄ 132 MLN ZŁ

2018

4.450gwarancji na łączną sumę gwarancyjną192 MLN ZŁ

*Wysokość średniej udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej wynosi ok. 43 tys. zł.

NASZYM FLAGOWYM PRODUKTEM POZOSTAJĄ NIEZMIENNIE GWARANCJE FINANSOWE
Postepujemy ostrożnie

ZAWIERAMY umowy W KOASEKURACJI Z RENOMOWANYMI UBEZPIECZYCIELAMI JAK RÓWNIEŻ REASEKURUJEMY WIĘKSZE RYZYKA.

W czerwcu 2016 r. uruchomiliśmy nowoczesną aplikację on-line do składania i obsługi wniosków o wystawienie gwarancji w ramach limitu odnawialnego. Nasz Klient może dzięki temu szybciej uzyskać gwarancję wadialną i stanąć do przetargu. Przyjazny system prowizyjny sprawia, że oferujemy gwarancje wadialne w korzystnych cenach nawet na drobne przetargi.

*dane na dzień 31.12.2017 r.

**dane na koniec maja 2018 r.

RZECZOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM

Rzeczowy zakres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

obejmuje grupy 1, 2 , 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 działu II

zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działslności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.

01grupa

UBEZPIECZENIA WYPADKU, W TYM WYPADKU PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ:
 1. świadczenia jednorazowe;

 2. świadczenia powtarzające się;

 3. połączone świadczenia o których mowa w pkt 1 i 2;

 4. przewóz osób

02grupa

Ubezpieczenia choroby::
 1. świadczenia jednorazowe;

 2. świadczenia powtarzające się;

 3.  świadczenia kombinowane.

03grupa

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w::
 1. pojazdach samochodowych;

 2. pojazdach lądowych bez własnego napędu.

07grupa

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.:

08grupa

Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez::
 1. ogień;

 2. eksplozję;

 3. burzę;

 4. inne żywioły;

 5. energię jądrową;

 6. obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

09grupa

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych:
 1. jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7,wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny jak np. kradzież;

 2. jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8;

10grupa

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju:
 1. wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

13grupa

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.:

14grupa

Ubezpieczenia kredytu, w tym::
 1. ogólnej niewypłacalności;

 2. kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

15grupa

Gwarancja ubezpieczeniowa::
 1. bezpośrednia;

 2. pośrednia.

16grupa

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym::
 1. ryzyka utraty zatrudnienia;

 2. niewystarczającego dochodu;

 3. złych warunków atmosferycznych;

 4. utraty zysków;

 5. stałych wydatków ogólnych;

 6. nieprzewidzianych wydatków handlowych;

 7. utraty wartości rynkowej;

 8. utraty stałego źródła dochodu;

 9. pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;

 10. innych strat finansowych.

18grupa

Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.:

Zasady ładu korporacyjnego

NA POSIEDZENIU W DNIU 20 STYCZNIA 2016 ROKU WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH UCHWALONYCH PRZEZ KNF W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM ZASADĘ PROPORCJONALNOŚCI WYNIKAJĄCĄ ZE SKALI ORAZ CHARAKTERU DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA.

TREŚĆ ZASAD JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO:

JEDNOCZEŚNIE WALNE ZGROMADZENIE TUW MEDICUM POSTANOWIŁO O ODSTĄPIENIU LUB CZĘŚCIOWYM ODSTĄPIENIU OD STOSOWANIA ZŁK W ZAKRESIE WSKAZANYM W DOKUMENCIE UCHWAŁY:

Sprawozdania Tuw medicum

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM PRZEWIDZIANYM W ART. 288, ART. 290 UST. 3 ORAZ ART. 291 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ (DZ.U.2015.1844 ZE ZM.), TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NINIEJSZYM UDOSTĘPNIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

Struktura organizacyjna

Likwidatorzy

Rada Nadzorcza

Komitet Audytu Rady Nadzorczej